VÁKUOVÉ MANIPULÁTORY

JE ČAS NA ZMENU

Rôzne skupiny faktorov môžu prispieť k ochoreniam podporno-pohybovej sústavy vrátane fyzických a biomechanických faktorov, organizačných a psychosociálnych faktorov, individuálnych a osobných faktorov, ktoré sa môžu vyskytovať samostatne alebo v rôznych kombináciách.
Jedným z dôležitých indikátorov výskytu závažných poškodení zdravia z práce je výskyt hlásených chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci. Závažnosť problému vysokého podielu výskytu uvedených profesionálnych chorôb postihujúcich podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených v práci nadmernému zaťaženiu horných končatín, resp. škodlivému vplyvu vibrácií podčiarkuje skutočnosť, že tieto majú stúpajúcu tendenciu.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy zaujímajú popredné miesto aj v práceneschopnosti pracujúcej populácie. Aj keď spomínané ochorenia majú stúpajúcu tendenciu, možno im predchádzať hodnotením pracovných úkonov, zavedením preventívnych opatrení a kontrolovaním účinnosti zavedených opatrení, ako aj propagáciou zdravého životného štýlu. Preto musí byť zámerom každého zamestnávateľa umožniť akýmkoľvek spôsobom uľahčenie náročného pracovného procesu najmä v oblasti manipulácie s bremenami.

A v tom Vám dokážeme pomôcť

Neváhajte nás kontaktovať